Herroeping van de overeenkomst

 1. De consument mag de elektronische dienstenovereenkomst c.q. de verkoopovereenkomst herroepen binnen een termijn van 14 dagen zonder daarvoor een reden op te geven mits inachtneming van de voorschriften uit de herroepingsinstructie die bij het hier te downloaden winkelreglement zit.
 2. De consument mag de elektronische dienstenovereenkomst of de verkoopovereenkomst niet herroepen als
 3. de verkoper de diensten ten volle heeft volbracht, de consument daar uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan en deze van tevoren op de hoogte is gebracht dat hij zijn recht op herroeping verliest wanneer de Verkoper zijn diensten heeft volbracht,
      2. deze verkoopovereenkomst betrekking heeft op een product dat niet van tevoren is vervaardigd en is vervaardigd volgens de specificatie van de consument c.q. voldoet aan zijn individuele behoeften,
      3. deze verkoopovereenkomst betrekking heeft op een product dat snel vervalt of een korte verbruikstermijn heeft,
      4. deze verkoopovereenkomst betrekking heeft op een product dat is geleverd in een afgesloten verpakking die om gezondheidsredenen en/of hygiënische redenen niet meer kan worden geretourneerd na opening en deze verpakking is geopend nadat deze is geleverd,
      5. deze verkoopovereenkomst betrekking heeft op producten die vanwege hun specifieke aard onverbrekelijk worden verbonden met andere goederen nadat deze zijn geleverd.
 4. De consument mag de verkoopsovereenkomst herroepen door bij de verkoper een desbetreffende verklaring in te dienen. Deze verklaring kan worden ingediend via het desbetreffende formulier, waarvan het model bij het hier te downloaden winkelreglement zit.
 5. Ingeval de verkoper de herroepingsverklaring van de consument via e-mail ontvangt, dan dient deze de klant onmiddellijk een ontvangstbevestiging te doen toekomen.
 6. De consument dient het product onmiddellijk en niet later dan 14 dagen na diens herroeping terug te sturen naar de verkoper of het persoonlijk af te geven aan een door de verkoper gemachtigde medewerker. Om deze termijn van 14 dagen aan te houden volstaat het om het product te retourneren voordat deze is verstreken. Dit principe geldt niet wanneer de verkoper heeft voorgesteld om het product zelf te komen ophalen.
 7. De verkoper verplicht zich om het product voor eigen rekening te komen ophalen wanneer het vanwege zijn specifieke aard niet per post kan worden geretourneerd en het is geleverd aan de consument op de plaats waar deze woonde toen de verkoopovereenkomst werd aangegaan.
 8. De consument is aansprakelijk voor iedere waardevermindering van het product ten gevolge van het gebruik ervan op een manier die de aard, het doel en de werking ervan te boven gaat.
 9. Wanneer de verkoopovereenkomst wordt herroepen, wordt deze beschouwd als zijnde niet aangegaan. Wanneer de consument heeft verklaard dat hij de verkoopovereenkomst wil herroepen voordat de verkoper zijn offerte heeft aangenomen, dan is deze offerte niet meer bindend.
 10. Alle gegevens betreffende de gebruikmaking van het recht op herroeping van de overeenkomst zijn te vinden in de herroepingsinstructie die bij het hier te downloaden winkelreglement zit.